BONSAI CARE

盆栽の世話

สำหรับบอนไซญี่ปุ่นนั้นมีหลากหลายสายพันธุ์ที่สามารถนำมาเลี้ยงในสภาพอากาศเมืองไทยได้

โดยทางบอนไซอาซะ จะแนะแนวทางการเลี้ยง การดูแลและเทคนิคขั้นพิ้นฐาน

เพื่อประโยชน์ไม่มากก็น้อย เป็นความรู้เบื่องต้นในการดูแลรักษา

บอนไซแต่ละชนิดพันธ์ุนะครับ

Japanese Maple
Japanese Maple
Satsuki Azalea
Satsuki Azalea
Zelkova
Zelkova
Japanese Hinoki
Japanese Hinoki
Japanese Red Pine (Akamatsu)
Japanese Red Pine (Akamatsu)
Japanese Apple (Hime-Ringo)
Japanese Apple (Hime-Ringo)